Objednávky, Faktúry, Zmluvy, Zákazky

Zverejnené dokumenty - faktúry, objednávka a zmluvy do 31.01.2012 nájdete  tu.
 • Zákazky nad 5000, - €

  Technické služby mesta Humenné, ako verejný obstarávateľ, zverejňujú v zmysle § 111 odst.2 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov súhrnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur.

 • Zákazky od 1000 € do 20 000 € bez DPH - ponuka

  Na základe zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013, podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ (Technické služby mesta Humenné) povinný v profile (na stránke www.tshe.sk) zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

 • Zákazky s nízkou hodnotou

  Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000,- Eur.

 • Objednávky

  Zverejňovanie objednávok na základe zákona č. 382/2011

 • Faktúry

 • Zmluvy