Pohrebisko

Technické služby zabezpečujú prevádzku pohrebiska. S tým sa spája správa a údržba cintorína. Ako prevádzkovateľ pohrebiska sme povinný viesť evidenciu  hrobových miest.  Nájom za hrobové miesta a jeho obnova sa platí na prevádzke, ktorá sa nachádza v Dome smútku v Humennom, ulica Janka Kráľa 1, Humenné, tel.: 057/775 46 79  alebo 0902 242 192 kontaktná osoba  p. Bačová. K nájmu za hrobové miesta a službám spojených s nájmom hrobového miesta je potrebné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom pohrebiska. Tá je vystavená pracovníkom Technických služieb priamo pri fakturácii. Služby spojené s nájmom hrobového miesta tvoria súčasť zmluvy. 

Všeobecné záväzné nariadenie-Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Humenné
Cenník pohrebiska platný od 18.11.2016
Všeobecne záväzné nariadenie - Prevádzkový poriadok pohrebiska z 18.11.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 139/2017 o schválení dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska mesta Humenné