Technicko-prevádzkové stredisko

Technicko-prevádzkové stredisko
 
Vedúci strediska : Ing. Jozef Kopáč
 
  • Údržba verejnej zelene
     
- odstránenie ruderálneho porastu mechanicky, vrátane odvozu,
- kosenie trávnika, vrátane pohrabania a odvozu,
- vyhrabanie lístia z trávnatých plôch, vrátane naloženia a odvozu,
- rezanie stromov, kríkov alebo ruží, presvetľovanie netŕňových stromov,
- výsev trávnika, starostlivosť o mestskú zeleň, výsadba a pestovanie okrasných rastlín,
- výsadba a ošetrovanie stromčekov a kríkov,
- sadbové a terénne úpravy
 
Majster verejnej zelene: Ing. Františka Mudra / 0911 929 146
 
  • Verejné osvetlenie, prevádzka verejného WC, parkovísk a trhoviska
     
- prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia,
- prevádzkovanie a údržba cestnej svetelnej signalizácie,
- osvetlenie podchodov,
- čiastočné rekonštrukcie verejného osvetlenia

Majster verejného osvetlenia: Vladimír Vell / 0903 272 401
 
  • Zeleninové trhovisko
- prenájom predajných stolov
- upratovanie priestorov tržnice
- prevádzkovanie verejného WC
 
Majster trhovísk : Vladimír Vell / 0903 272 401
 
  • Parkoviská a verejné WC
Mesto Humenné prevádzkuje sieť parkovísk, na činnosť ktorých dohliadajú Technické služby mesta Humenné.
Parkovné platia vodiči v hotovosti zamestnancovi parkoviska.
Cena parkovacieho lístka: za 1 hod celodenné parkovanie.
Je možné zakúpenie parkovacích lístkov: mesačných alebo ročných
Technické služby prevádzkujú 2 verejné WC v meste Humenné (Námestie Slobody a zeleninové trhovisko)

Majster parkovísk : Vladimír Vell / 0903 272 401
 
  • Údržba mestských komunikácií
- oprava výtlkov za tepla a za studena,
- rezanie živičného krytu do hrúbky 100 mm,
- vyspravovanie podkladu po prekopávkach, kamenivom alebo betónom,
- vytrhanie, čistenie a osadenie obrubníkov,
- vodorovné a zvislé dopravné značenie,
- oprava chodníkov a komunikácií po rozkopávkach
 
Majster údržby mestských komunikácií: Anton Greško/0903 622 518

 

Harmonogram opravy ciest a chodníkov na rok 2017
Harmonogram údržby zelene a vybudovania parkov na rok 2017
Harmonogram opravy lavičiek na rok 2017
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu - jar 2018