Vývoz a separácia komunálneho odpadu

Rodinné domy a vývoz TKO

K rodinným domom sú určené 110 l KUKA nádoby s vývozom 1 x týždenne. V súčastnosti TS vyvážajú odpad  z cca 1776 takýchto nádob.

Poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom v Humennom, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Poplatok pripadajúci na 1 občana je stanovený vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta o miestnych daniach a poplatkoch. Výšku sadzby schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Humennom.

Bytové domy a vývoz TKO

K bytovým domom sú určené 1100 l kontajnery s vývozom 2x týždenne. V súčastnosti Technické služby realizujú vývoz 583 takýchto kontajnerov.

Poplatok na občana je stanovený vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta o  miestnych daniach a poplatkoch. Výšku sadzby schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Humennom.

Poplatky za KO pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom v Humennom, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Podnikatelia a vývoz TKO 

Podnikateľom a živnostníkom sa zabezpečuje vývoz podľa uzatvorených zmlúv o odpadoch s Technickými službami. V zmluve sa stanovia podmienky, ceny a cykly vývozu. Poplatky sú v tomto prípade uhrádzané Technickým službám mesta Humenné v zmluvne stanovenej výške.

Vedúca strediska TKO a separácie: PhDr. Dagmar Krajníková
Harmonogram separácie odpadu na rok 2018