Zákazky od 1000 € do 20 000 € bez DPH - ponuka

Na základe zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013, podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ (Technické služby mesta Humenné)  povinný v profile (na stránke www.tshe.sk) zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese sekretariat@tshe.sk.


Zákazky od 1000 € do 20 000 € bez DPH


Por. 
číslo
Predmet zakázky  Termín dodania ponuky  Dátum zverejnenia Predpokladaná hodnota zákazky 
v EUR bez DPH 
Zákazka zrealizovaná 
(firma,zmluva/objednávka č./ dátum)
1.  Tovar – odpadkové koše na zber komunálneho odpadu s príslušenstvom:

1.)     Vonkajší odpadkový kôš –
         objem 20 l, montovaný
          na stĺpik - počet   60 ks
2.)     Stĺpik ku košu – zinkovaný
          počet  30 ks

Ceny uvádzať za 1 ks bez DPH pri nami požadovanom množstve vrátane dopravy. Viazanosť ponuky do  31.12.2013, platobné podmienky - fakturácia
do 10.09.2013 05.09.2013 

    2000,- €